Salta al contenuto

AMMENTOS DE SU CALARIGHE

In sa loriga presa, sa baja calarina sempre a combatta cun sa musca caddina, sos fiancos si frustaiat cun sa coa. Pagu pius distante, “Peddemala” , s’ainu legosu e appuppadittu, sempre a troddios e a calches: Irronchiaiat solu a de notte, pariat nadu apposta pro dare fastizu. Cando andaiat in calore, niunu fit bonu a lu frimmare, tantu chi una orta s’imboleit a subra sa estiedda de tiu Nenerdu, bistrascende lamas e padronu.

Unu cane betzu cadruddu drommiat tota sa die sutta a un’arvure de pirastru, e su ‘attu, tota sa die a catza de sorighes, babbaudos e tzilighertas: Sas puddas bortulaiana chena pasu unu muntone de paza e de ‘inatta. Su porcu nieddu in sa cherina tuddosu che porcabru, forsit fit sa razza. Sos boes a tintinnu de sonagliu, unu murino e s’ateru ispanu, trobeidos ruminaiana in mesu a su giuncalzu. Sas arveghes, sempre affiottadas, meriaiana a s’umbra de sos ozzastros bascios e pijados da e su ‘entu. S’ortu cun sa balza e sa funtana, caula, basolu e melinzanas.

Sa pinnetta fatta ‘e duas istanzias, sempre illattada a friscu, rampinos in tottue, padeddas lutzigas de ramine istagnadu, e brillantes lamas e cadinas lustradas dai minnanna cun chijina. Su bangiu che fit fora tra un’arvure ‘e suerzu e una tuppa e su furru a palas de sa contonada, sempre tepiu, prontu a coghere su pane de sa chida, minnanna sempre a impastu fattu, origliettes e cotzulaerda, casadinas e panadas.

Oh… pinnetta de su Calarighe, oh… cantos ammentos. E beniat sa notte a lughe de candela e de velone. Durche profumu de linna de olidone a iscultare paristorias e istorias de vindittas e fantasimas. Ischentiddas e fumu, fumu e calore de fogu e de amore. Iscanneddos de ‘ortiju affacca a sa ziminea, poltronas de lussu, ottomanas de biadia.

Leperedda e caripinta han già criadu custu manzanu appena a fatta ‘e die, Caripinta puru occannu nd’hat fattu duos, prezisos a sa mama. Toreddu… beni, naraiat minnannu giuttendemi in sa tanca, beni chi t’insinzo – Bides custu est unu nidu de trinita, abbà sa mama cun su ‘erme in bucca, cust’ ateru est de merula, a los bides sos oos totu pintos de biaittu. Cras ti nd’insinzo unu de astore e unu de piattulatitta. Ed ‘eo infatti, minore minore in mesu ad arvures de ‘aldu pienu de ispinas in tottue.

A un’ala passaiat sa ferrovia e a s’atera bi fit su riu accurzu ue babbu mi giughiat a piscare tinca in sos pojos. Logu de passazzu pro desamparados, evasores de guerra de mandrones e de foressidos, totus b’agattaiant mossu ‘e pane, fruja e faellardu.

M’ammento su pius affezzionadu , si naraiat Verginio, mesu leadu e limbipresu, no s’ischiat in ue fi naschidu, dai in ue beniat e cantos annos haiat, lu giumaiana pro approverzu – Moddemodde… corzu. L’agatteit una die tia mia intro una tuppa, mesu mortu de famine, guasi nudu isculzu e peugosu. Lu ‘esteini a nou. Casacchina calzones e bentone totu in grigioverde de zio Bustianu, puru Verginio pariat unu finanzieri, a parte sos gambales e sos craccos bezzos de babbu.

Cussu fit su Calarighe de cussos tempos, logu de ammentos caros e giocundos.No sempre fit ‘istadu gasi gioiosu cussu logu ca in tempos passados sa miseria chi fit in tottue bi fit puru in cue.

E no fin sempre bellas paristorias

cussas contadas dai minnannu meu

accurzu a su foghile in frittas seras.

In s’iscanneddu ligadu a truneu

paria , isbambarriadu aiscultaia

contos aggradessidos e anneu.

Totu in mente mia che ponia,

in mesu a carchi faula fiorida,

ne ojos e ne laras ‘eo movia.

Sa cara mia pariat cambiare grina

dai sa cuntentesa e su gosare

de l’intender de contos faeddare,

pro mè fit bona e sana lutrina.

Già no fit zert’omine resaltadu,

e oe forsit paret un’ispantu

chi una die attesu tantu e tantu

custa triste cosa m’hat contadu

In chirca de su mossu pius finu,

a lande, murta, siru e cagarantu,

sa zente ruspaiat su terrinu.

Sa vida, zertu no fit un’incantu

de sa salude si faghiat bisestru

e de miseria ischiat donzi cantu.

In sa campagna totu fit disastru.

famine e morte in donzi contonada,

siccadu si fit puru su pirastru.

Un’annu de cruenta carestia

s’arzola no bideit trigu ispaltu,

laore no nd’’ettein unu caltu,

pro tutu fit perenne tribulia.

Falche, sedattu, corvula e chiliros,

pro tempus meda postos in su ganzu

a drommire cun sos chelos de ranzu.

Paritzos babbos s’annu fin partidos.

S’ainu fit mortu imbroscinadu,

tziccas e baccas mortas unfiadas,

su miseru pius poveru han lassadu.

Sas domo sempre a luttu fin’ bestidas,

tra peste, ruga, tilibirche e fogu,

in sa pinnetta ses buccas famidas.

Trobeidu, topu e tentu a giobu,

già si senteit poveru minnannu,

s’inzegnu sou fit mortu in cussu logu.

Pro haer pattidu totu cussu dannu,

ischiglias, cadinas e sonajolos,

frundeit in remearzos e cuzolos,

isperende mezus tempos de cuss’annu.

Pro meda risos no bi fin torrados

in mattana e suore notte e die

cun carchi mossu ‘e pane a mesudie

e boes betzos lanzos e iscorrados.

Isse cheriat sos fizos istudiare

pro no pattire famine e suore,

ma a teraccos los teveit mandare.

A conca alta e riccos de onore

cun sas iscarpas fattas de ‘ortiju,

prontos a iscola de servu pastore.

Su tascapane fattu ‘e colzu ‘e ‘iju,

de fantasia pienu e de chibudda,

s’orija vispa e sempr’abbertu s’oju.

Sa vida sua cheriat reveltire,

bessire che cheriat da e cussos pannos,

pro l’accabbare cun tantos malannos

fit devidu a s’America partire.

Tuccadu a mala gana pianghende

pro tribagliare in cussu continente,

muzere e fizos in su coro e in mente

milli ortas pianghesit navighende.

In cue no baseit su terrinu

de cussa terra in chirca ‘e s’eldoradu

ca attesu fit da e domo su caminu.

che isciau in tottue hat tribagliadu

pensende a sa Sardigna beneitta,

remonzende onzi francu sueradu.

Finida s’avventura malaitta

posca ‘e su tribuladu patimentu,

torradu fit a corcare in capitta.

S’esteit a nou cun su sardu indumentu

ch’isettaian in sa ragonera,

lassende sas angustias in carrera,

intrende in domo, ‘aseit su pamentu.

Accabbadu hat como de pregare

in isciallotto e su retrattu in coa,

minnanna mia torrad’ a vida noa,

su luttu longu che podiat bogare.

Cun cunsolu, risos e piantu,

ca supportadu haiat cussa proa

de su maridu istadu fora tantu.

Sos fizos da e su lettu mannu a fora,

umpare cun minnannu coro a coro,

de sa gioia torrada già fit s’ora.-

Please follow and like us:
Published inRacconti

Sii il primo a commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *