Salta al contenuto

GERUSALEMME LIBERADA (Cantu segundu “7”)

LXIX.

T’han a narrer de sighire istrada

chi su fadu t’hat montes abbertas

pro no lassare sa famosa ispada

cun sa cale sas glorias sunu tzertas,

fin a cando de su “creo” ispozzada

dai Macone, e sas moscheas desertas.

A parrer meu sun dulches ingannos

chi de sovente risultana dannos.

LXX.

S’in ojos no ti pones carchi benda

e no t’iscurigat sa lughe in ojos,

t’has a pentire ca perdes sa sienda

si pija mala leas, sigomente

no totu, t’hat a lughere un prenda

ca sa fortuna giambat de frequente.

A bolos troppu altos, repentinos,

sighin sas forras chi truncan caminos.

LXXI.

Nara si a dannu de s’Egittu movet

de oro e armas potente cunsizu,

si ti suvenit chi gherra rennovet

Persu , Turcu e de Cassanu fizu.

Cale forza a cunfrontu si isolvet

chi fattat tantos dannos e ghilizu?

Dai su Grecu tenes carchi affidu,

chi cun tegus sas forzas hat unidu?

LXXII.

No has forsi sa mala fide intesu,

da e sos ingannos grecos ti repara,

chi pius de una ‘orta bos hat tesu

sas trappulas, cussa zente avara.

Finzamente passu t’hat cuntesu,

e como cres chi no ti ‘oltet cara?

Negheit sas vias chi sos accurdos ponet,

cres chi su samben como, issa ti donet.

LXXIII.

Ma forsi tue has s’isettu e s’isperu

in cussas forzas chi t’han aggiuadu.

Crees de ‘incher si s’unin abberu,

ma sos ch’has bintu como has separadu.

Su campu tou no tenes pius interu

paritzas forzas sa morte hat leadu.

Pius forte est su campu tou avversu

s’intrat s’Egittu cun su Turcu e Persu.

LXXIV.

Si puru cres chi siat cosa fadale

chi mai si potat bincher duru ferru,

ti siat cunzessu, e siat pro te tale

sa grascia de su chelu in su disterru.

Pensa a sa famen ch’est su peus male

ch’has a pattire cun penas de inferru.

Iscude cantu cheres lanza e ispada

e nara chi sa ‘inchida has lograda.

LXXV.

Su Re donzi riserva hat già distruttu

pro ordine, a donzi abitante,

hat remonidu in turres donzi fruttu

chi ‘onzi ricattu a tie siat mancante.

Tue, chi ardidu a inoghe ti ses giuttu,

comente faghes pro caddos e fante?

Des narrer, hapo naves e alimentos,

sa pedde affidas duccas a sos bentos?

LXXVI.

Forsit cumandas tue chi su ‘entu

a piaghere tou sulas e ligas?

Mi chi su mare est surdu a su lamentu

e a tie intendende giusta rotta pigat?

No podet esser chi siat pur’intentu

si Turcu e Persu ti paran istigas.

Si forzas si ch’aunin tantu fortes

Deus t’aggiuet in sas malas sortes.

LXXVII.

Duas vittorias a tie bisonzan(n)

si de s’imperu cheres altu onore,

si una nde perdes est alta irgonza

chi causadu t’hat dannu mazzore.

In ue sa flotta nostra, in attu ponza(t),

s’intentu morit cun su tou valore.

E si inoghe ‘inches no est bastante

s’in mare perdes donzi navigante

LXXVIII.

Si a tales cundisciones das rifiutu

a sa paghe chi t’offrit s’Egizianu,

naro su giustu chi a custu puntu

sas condiziones sunu in custa manu.

Atzettalas pro su bene congiuntu

pro chi impudu no n’hapas insanu,

e in Asia no si piangan pius sos luttos

e tue ti godas de su ch’has sos fruttos.

Please follow and like us:
Published inTraduzioni

Sii il primo a commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *