Salta al contenuto

GERUSALEMME LIBERADA (Cantu segundu “10”)

LXXXIX.

Leat pro unu chirriu su mantu

chi Argante pijat a d’onzi isportu

pro tenner a Goffredu in agguantu

pro s’affrontu retzidu e su tortu.

Disprejadore ‘e impresas chena ‘antu,

gherra o paghe sun in cust’involtu,

ambas las hapo intro ‘e custu incantu,

sebera sa chi cheres, pro intantu.

XC.

S’attu fieru tantu hat ispantadu

declarat gherra totu in un’istante,

feridu a su rifiutu e indignadu

pro s’atza de Goffredu cumandante.

Isterrende su mantu hat isfidadu

a fagher gherra, s’attrividu Argante

e cun velenu e cun fagher empiu,

de Gianu paret ch’abberzat su tempiu.

XCI.

Pariat chi dai su mantu haeret trattu

furore maccu a sa discordia fera,

e ch’in sos ojos s’odiu haere fattu

apparrer cosas d’Alettu e Megera.

Su grande Nembrot chi creiat barattu

s’isforzu ‘e jomper a cuss’alta ispera.

Isse in cuss’attu, rimireit Babele

minettende su chelu a totu fele.

XCII.

Sighit Goffredu, a su Re li nade

chi ‘enzat puru, e chi ‘enzat lestru,

sa gherra atzetto chi nos minettade(s),

tando in su Nilu, a nos vier prestu.

Los dispidit cun garbu e dignidade.

Goffredu donat cun maestosu gestu,

ad Alete unu elmu ricamadu,

in sa gherra ‘e Nicea conchistadu.

XCIII.

Ad Argante li donat un’ispada

de oro e prendas in s’impugnadura,

fatta cun arte da manu addestrada

chi pius de s’oro balet sa fattura.

Luego da e Argante est mirada,

sa lama e sa ricchesa ‘e finidura.

Nat a Buglione ti nd’has a imputare

ca contra a tie l’hapo a impittare.

XCIV.

Posca ‘e s’udienzia, lassadu s’abittu

a su cumpanzu nat, ajò ch’est s’ora,

ando a Sionne, tue anda in Egittu,

eo custa notte, tue a s’aurora.

No b’hat bisonzu chi giuttas iscrittu

e ne bisonzu b’est de me ancora.

Tue giugheli fedele sa risposta,

eo frimmo inoghe a fagher bona posta.

XCV.

De messazeru fattu s’est nemigu

pro s’idea pensada, già madura,

sa rejone ‘e sa zente, a usu antigu,

s’happat offesu o no, no si nde cura(t).

Chenza paraulas lassat cuss’amigu

in su silenziu de sa notte iscura.

S’impascenscia est de chie resta(t),

cussa frimmada, ad Alete molestat.

XCVI.

Fit in sa notte ue altu reposu

han undas, bentos e totu su mundu,

drommit sa vida sutt’a mare undosu

e in sos logos ue campan in fundu,

in tanas, e chie in mandras a reposu,

pintas puzzones in s’obliu profundu.

In su segretu de segretos dannos

totu drommin a coro chen’affannos.

XCVII.

Solu Goffredu paret castigadu

a no drommire manc’unu mamentu.

Già prontu in armas e iscudu crociadu

aisettat s’aurora, cun fermentu

chi s’avreschida ghiet s’onoradu

dai sos cristianos, e finet turmentu.

De su sole nde bramat s’isplendore

chi ghiet a su Sepulcru ‘e su Segnore.Share

Please follow and like us:
Published inTraduzioni

Sii il primo a commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *