Salta al contenuto

GERUSALEMME LIBERADA (Cantu segundu “2”)

I.

Mentres s’approntat s’arma su tirannu

li si presentat solu solu Ismenu,

malignu, sempre prontu a fagher dannu

ca a sos istintos dat forza e velenu

pro chi falen sa uncas e malannu;

puru a plutone ch’affungat s’alenu,

dimonios suos in sos fattos empios

ligat e isolvet pro fagher iscempios.

II.

Como adorat Macone, e fit cristianu

fattende ritos cun artes connotas

impittendelas in modu profanu

cunfundet ambas legges pagu nbotas.

In pelcias e concheddas, lontanu

esercitat sas artes sua ignotas.

Tand’andat cun arriscu a su signore

Aladinu, cale cunzizzadore.

III.

Segnore nat, attentu chi est benzende

Goffredu cun s’esercitu timidu,

ti naro como su chi fia pensende

chi chelu e terra aggiuen s’opprimidu.

Tue chi ses re e sabiu comandante

chi a nois sa legge has imprimidu.

Si tale est sa zente a fattu sou

Sion siat tumba ‘e s’inimigu tou.

IV.

Bido, segnore chi ses in fastizu

e in custa cosa ti cherzoi aggirare,

ausculta de Ismenu su cunsizu

donzi maja mia t’hapo a dare.

Sos anghelos ch’in chelu su ghilizu

fattein, pro te eo hapo a comandare.

In ue happat cuminzu cust’incantu

e i sos modos, ti naro totu cantu.

V.

In su tempiu de sa fide cristiana

in un’altere espostu b’est su voltu

de sa Madonna chi pro mama l’hana

sos credentes de su Cristu sepoltu.

Innanti a Issa lughet fittiana

una lumera in unu velu avvoltu,

pendene in tott’ue donos e votos

batidos dae sos credentes devotos.

VI.

. Cussa Madonna, scherzo siat furada

e cun sas manos tuas a sa corte

de Maomettu, giutta e collocada.

ca li fatto fattura gasi forte

chi pro su tempus ch’istada cuada

mortale diat essere sa sorte

de chie violat sa Gianna ‘e s’imperu,

nde so seguru cun custu misteru.

VII.

Emmo, li neit su re impaziente

e curret a su logu sacru ‘e Deu,

mazzat su sacerdote e irriverente

furat su voltu santu e chena neu.

Lu giughet a su tempiu ue sovente

su chelu offendet cun su cultu reu.

In su profanu logu a sa Sagrada

cun frastimos narein s’incantada.

VIII.

Please follow and like us:
Published inTraduzioni

Sii il primo a commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *