Salta al contenuto

GERUSALEMME LIBERADA (Cantu segundu “3”)

VIII.

A s’alveschida chi ‘enit noella

su ch’in cunsigna su tempiu fit dadu

no bidet pius s’immazine bella

ne in su logu ne in ateru ladu.

Avvertidu su re de sa noella

si mustrada furente ed airadu.

Su chi hat furadu no est mussulmanu

senz’ateru est ‘istadu su cristianu.

IX.

Custa est obera’e carchi credente

o puru de su chelu sa potenzia

chi no cheriat tra zente miscredente

sa chi est mama ‘e tota sa sabienzia,

ch’inzerta fama hat cussa ‘inchente

o de s’altu Segnore sa presenzia.

In ue no arrivit piedade e zelu

manu bi ponet cussu de su chelu.

X.

Su re nde faghet opportuna inchiesta

in donzi cheja e donzi abitascione

e a chie li cuat o li manifesta(t)

minettat pena manna a su ladrone.

Pro su magu finida est già sa festa

no bi jompet a nd’haer suddisfascione.

Chi siat de chelu o d’ateros faina

Ismenu aisettet sa fine mischina.

XI.

Su re crudele ‘idendesi occultada

cussu chi peccu de fidele pensa(t)

s’odiu ribelle e i s’anima brujada

de un’arrabbia e de un’ira immensa

disizat forte chi siat vendicada

minettat isfoghende a mente acchesa:

Morrere ,neit no hap’a faddire

in sa comune istrage han a perire.

XII.

Morzat su reu umpare a s’innozente.

Ma cale innozente no m’est nemigu?

Donz’unu est faltosu ‘e cussa zente

no bi nd’hat unu chi mi siat amigu.

Si anima noa b’hat chi siat balente,

paghet pro pena noa, isgarru antigu.

Ajò fideles mios. ajò leade

fiamas e ferru, bocchide e brujade.

XIII.

Gasi faeddeit, e già sa ‘oche intesa

benzeit a sos cristianos de repente.

Sustos restein happende sa surpresa

e timoria de sa morte presente.

No restat che sa fua o sa difesa

dolore, iscujas e pregare ardente.

Ma a su cristianu oppressu, e mai impudu

da ue no pensat, li ‘enit aggiudu.

XIV.

Virzine fit , de edade già madura

de pensamentos altos ed egregios,

rara bellesa fatta ‘e paga cura,

o tantu paret, onesta de fregios,

ma cussa virzine sa sua ermosura

solu in domo sua hat tantos pregios.

No faghet casu a ojada disizzosa

de chie la tiat cherrer pro isposa.

XV.

Mantu no b’hat chi potada cuare

in totu, sa bellesa de ammiru,

no cunzedit, ma no podet brivare

a chie l’amat chi nd’happat desiru

chi die e notte faghet sonniare.

In sas castas virtudes suas cuadas

ojos de amore, isbarran sas miradas.

XVI.

Issa Sofronia, Olindu isse si narat

de sa matessi fide e de tzittade.

Isse est modestu, cantu issa amparat

sa sua bellesa a sa bramosidade,

chi Olindu pro timore no declarat

a sa bella, ch’in sa tranchillidade

no bidet cussu amore resinnadu

de isse cun su coro infiamadu.

XVII.

Bessit sa ‘oghe intantu chi est tempesta

e morte atroze a su populu insoro,

Sofronia, generosa cantu onesta

pro salvare sa zente ponet coro.

Movet idea forte ma l’arresta (t)

sa ‘irgonza e i su virgine decoro.

Binchet sa timoria e faghet modu

de isolver de sa s’’irgonza audace nodu.

XVIII.

Andat Sofronia sola tra sa zente

chentza velos chi li cuen sa bellesa,

cun fieru passu, digna e prorompente

ponzende in mustra manna nobbilesa.

Si siat pro casu o siat ca est lughizente

de cara, bestimenta e cumpostesa,

bestida cun pannos de paga cura

nd’aumentat totacanta s’ermosura.

XIX.

Dai totus est mirada, issa no mirat,

e a cuspettu ‘e su re, femin’altera

de fronte a s’irosu no si retirat.

Valorosu est s’aspettu ed est fiera.

Segnore nat, podes suspender s’ira

chi minettas faghemi prejonera.

Su reu chi chircas chi t’hat tantu offesu,

benzo a ti narrer chi como l’has presu.

XX.

A s’onesta baldanzia, ass’improvvisu,

astru ‘e bellesa e de superbia tanta,

cunfusu istat su re a cuss’avvisu

frenende in sinu s’ira totacanta.

Si fit de alma o issa de visu

mancu severu, d’amore s’incanta(t):

Rara bellesa, falsu est s’ajubore

no leat lusingas, sun’ escas de amore.

XXI.

Bellesa, meraviza e piaghere,

ma no s’amore movet su tirannu.

Sofronia neit, ti conto su chi chere(s)

bastat ch’a sos cristianos no siat dannu.

Deo so rea, narrerlu est dovere,

sa fura est obera de custa manu

e sa cundenna pro mia malasorte

meresso d’esser cundennada a morte.

XXII.

Gai a su notu fattu, capu alteru

tot’issa si cherfeit accollare.

Fola magnanima, cantu custu est beru

isperat chi a su re potat bastare.

Resteit ispantu e sustadu su feru

tirannu, pius no s’hat a attediare.

Tando li narat, scherzo iscobiada,

cun chie fist e chie t’hat cunsizada.

Please follow and like us:
Published inTraduzioni

Sii il primo a commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *