Salta al contenuto

GERUSALEMME LIBERADA (Cantu segundu “4”)

XXIII.

A sa sola e solu pro ondra mia,

rispondet, no cheria zente ‘e fora,

‘eo solamente sa cosa l’ischia

e sola cunsizera e esecudora.

Su re li narat: solu a tie ebbia

det calare s’ira vendicadora.

Est giustu nat, chi sola su turmentu

paghe, pro s’attrivida chi hapo tentu.

XXIV.

Già Aladinu perdet sa pascenscia

poi li dimandat, ue l’has cuada?

No la cuesi, eo pro prudenscia

intro su fogu che l’hapo brujada,

pro chi sa Santa no happat violenscia

dai manos de paganos maltrattada.

Eo so presente si sa ladra cheres,

de ‘ier cuss’immazine no isperes.

XXV.

Mancari no siat fura o ladra in bonu

est giusta cust’azione pro su tortu.

A s’intesa cun minettosu sonu

fremet su re de ira e de iscunfortu.

No crettas chi com’happas su perdonu

casta de coro e nobile de voltu.

Amore invanu contr’ a coro duru

cun s’ermosura si faghet iscudu.

XXVI.

Leada est sa bella e incrudelidu

su re li dat cundenna cun sa morte.

Velos e castu mantu l’han frundidu,

l’istringhet aspru bratzu tantu forte

restende muda cun coro aterridu.

Puru penende in custa malasorte

sa cara sua giambadu hat colore

ma no est pallidesa, est candore.

XVII.

S’ischit sa cosa e in su logu attrattu

accudit su cristianu, e Olindu puru.

Su reu fit dubbiu ma zertu su fattu,

benit pro chi ‘e sa cosa siat seguru.

La ‘idet prejonera pro cuss’attu

chen’esser rea, cun palas a muru,

già in ammiccu de li dare fogu,

Olindu, in cussa arrivit a su logu.Share

Please follow and like us:
Published inTraduzioni

Sii il primo a commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *