Salta al contenuto

GERUSALEMME LIBERADA (Cantu segundu “5”)

XXVIII.

A su Re gridat, issa no est rea

ne pro galanteria ne pro ‘antu,

no crettas, no podiat mancu in ‘idea

custa bellesa pro azzardare tantu.

Comente hat fattu? E comente pelea

podiat issa pro dipintu Santu.

In veridade ‘eo l’hapo furadu.

Ahi…tantu ameit s’amante no amadu.

XXIX.

Li narat posca. ‘eo in sa Moschea

cando su sole iscurigat sa die,

intresi chentza ‘idu e ne pelea

da unu logu e connoschia sa via.

A mie dà sa culpa tota intrea,

ad ateros no tocchet pena mia,

sun mias sas cadenas, pro me custa

fiama allutta e turmentos de frusta.

XXX.

Sofronia alzat sa cara umanamente,

cun ojos de piedade a isse mirat.

Prite lu faghes, miseru innozente

cal’est su pensamentu chi t’inghiriat?

Forsi no so chentza de te potente

pro supportare de su Re tant’ira?

Hapo petorras ch’in sa morte creen

no b’hat bisonzu ch’a tie puru leen.

XXXI.

Gasi faeddeit, ma mente no ponet

a giambare s’idea e no la mude(t).

Oh…it’iscena ite reputascione

sunu s’amore e sa manna virtude

in ue sa morte, binchente s’imponet

pro premiu, a male ‘intu sa salude.

Pius hat ira su Re cantu sos duos

han pius sustanscia ‘e pensamentos suos.

XXXII.

Li paret chi nde restet vilipesu

e pro dispreju sou, trunchen sas penas.

Creides nat, a tantos ch’han intesu

chi bos dia prammas a manos pienas?

Atzinnat a sos suos chi ‘onz’unu presu

siat chintadu de duras cadenas.

Istrintos ambos duos palas appare,

aisettan morte chentza e si amare.

XXXIII.

Già prontu est a inghiriu su fogu

e i sa fiama benit già sulada,

Olindu, in cussu dolorosu logu,

revelat sentimentos a s’amada.

No est custu ch’haia postu in giogu

cando s’ardore e s’alma infiamada

de amore brujat, no de iscarmentu

ateru fogu a mie haiat tentu..

XXXIV.

Fiama diversa e atera promissa

no custa preparada da e sa sorte,

no creia de perder s’iscommissa,

totu creia, mancu in custa morte.

Ma assumancu como ses affissa,

in custa malasorte ses cunsorte.

Si cumpanzu no ti so istadu in vida,

lu siat como, in sa triste perida.

XXXV.

Hapo sa sorte avventurosa in pienu

in s’isfortuna est durche su martiriu,

in custa fine, giuntos senu a senu,

in bucca s’alma tua mi siat deliriu.

Manchet in bratzos tuos s’ultim’alenu,

morzat suave s’ultimu respiru.

Gasi li neit in rios de piantu

Sofronia aiscutat su suave cantu.

XXXVI.

Amadu meu, ateros pensamentos

pedit su tempus, pro alta nobbilesa,

no penses a sas culpas e ammentos

ca Deus promittit in chelu ricchesa.

Sos suffrimentos siat durches turmentos

pro meressire sa suprema altesa.

No miras cantu est bellu sole e chelu,

chi nos cumbidat, c’hamus altu zelu.

XXXVII.

Mentres sun’in arriscu, unu gherreru

o tale paret pro sa dignidade,

cun s’arma in mustra e bestir’istranieru

che unu ch’andat in chirch’’e gherrare.

Sa trighe in s’elmu e portamentu fieru,

sustos si frimman totus pro mirare,

s’insigna chi Clorinda usat in gherra,

est issa, totu creen, nisciunu erra(t).

Please follow and like us:
Published inTraduzioni

Sii il primo a commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *