Salta al contenuto

GERUSALEMME LIBERADA (Cantu segundu “6”)

XXXVIII.

Nde pesat su Cristianu su puantu

pius moderadu est piantu paganu,

puru su Re par’hapat coro lantu

ca l’inferit su sentimentu umanu.

Isse già presumiat unu tantu

de cumpassione, s’omine metzanu.

Clorinda custu dolu no accumpagnat

cun su piantu sos ojos no bagnat.

XXXIX.

Sos inzegnos de femina e abusos

truncheit già in edade minore,

a s’arte de Aracne, agos e fusos

mai si digneit a bi ponner amore.

De femina abburreit totu sos usos

ca in sos campos buscaiat ardore.

Armada ‘e grinta e fagher orgogliosu

cun tenace piaghere rigorosu.

XL.

Minore ancora cun debile destra

curriat caddos, laschende su morsu

tratteit dura ispada in sa palestra

e tempreit sa carena in duru corsu.

Posca in via montana e pro silvestra,

sigheit sas trattas de leone e ursu,

gherras fateit in mares e in selvas,

fera che omine, omine a sas belvas.

XLI.

Clorinda ‘enit da e perdidas contradas

ca de sos Cristianos est nemiga

e no si contan’ sas zentes bocchidas,

lassende in s’unda sambenosa istiga.

Arrivit a su logu e accanida,

in ojos li si parat morte antiga.

Mirende como e ischende a cale faddu

fin cundennados, ispronat su caddu.

XLII.

Lassat sa titubanzia ch’haiat tentu

e si frimmat a los mirare pressu.

Mirat sa muda, e s’ateru a lamentu,

mustrat sa vigoria su nobil sessu.

De isse su piantu in su turmentu

bidet, ca totu cussu ch’est suzessu,

ponet accabbu a s’amore bramosu

in su modu pius malu e agoniosu.

XLIII.

Clorinda cantu mai intennerida

da e sa brutale iscena,istraziante,

in coro li s’abberit sa ferida

e a cussa pena restat ansimante.

Dimandat prite custos perden vida

in cussu modu pagu edificante.

Nademi prite sun in su deliriu

custos chi sun pattende su martiriu.

XLIV.

Hapidu chi nd’hapeit sa risposta

a sa dimanda fatta franca e crua,

resteit susta pro tant’altu costu

chi fin paghende sas vittimas duas.

De nde vietare morte haiat prepostu

pro cantu potat cun sas armas suas.

Andat pronta e istudat sa fiama

e a sos ministros già minettat lama.

XLV.

De ‘ois niunu siat in custu duru

compitu, sighire det baldanzia,

faeddo cun su Re e de seguru

no bos dat pena pro custa mancanzia.

Restein frimmos cun palas a muru

de fronte a cussa regale sembianzia.

Andat dai su Re e in sa carrera

li si presentat in custa manera.

XLVI.

Deo so Clorinda neit, has fors’intesa

de sa fama chi hapo, a mentovare,

so ‘ennida pro t’annangher difesa

in sa comune fide a cumbattare

umpare a tie in s’alta impresa.

Hapo coraggiu e ti podes fidare

ca impitto s’arma in campu e in serradu

cun proesa e cun fagher resinnadu.

XLVII.

Li rispondet su Re, cale no giunta

terra de Asia e in ue lughet su sole

sa gloria tua est subra de ‘onzi punta

cun sa fama e s’ardire de alta mole.

S’ispada mia cun tegus congiunta

m’est seguresa pro chi mi console.

Annanta custa forza in alleanscia

de sa vittoria mi dat s’isperanscia.

XLVIII.

Già mi paret chi jompat a Buglione

sa ‘oghe, e cust’unione hapat indugiu

calculende chi custa chistione

li giambat sos pianos e rifugiu.

Subra a sos mios ti fatto cunzessione

de sa legge, de iscettru e de fregiu.

Gasi li neit, e issa in gentilesa

torreit faeddu sighende s’intesa.

XLIX.

De cosa noa nos devet parrer zerta

sa paga, prima de s’obbrigascione,

t’’ido sinzeru e cherzo ch’in offerta

sa vida ‘e custos duos mi dispone,

unicu donu, e si est sa culpa inzerta

no los cundennes chena una rejone.

Sas proas cherzo chi mi sian giaras

de innozentes no umpes sa baras.

L.

Naro solu chi est vana sentenscia

si sos cristianos su quadru han furadu,

eo però no creo e de cuscenscia

chi carchi unu ‘e custos siat istadu.

Fit pro su Deus nostru irriverenscia

cussu ch’Ismenu a tie hat cunsizadu.

De atera credenscia est cosa fea

a su nostru misciare atera Dea.

LI.

Creo chi ‘e Macone est custa pro,

de meraculu, e custu isse hat fattu

pro dimustrare chi ‘e sa Dea noa

no nde supportait su retrattu.

Ch’Ismenu fattat majas in coa

tant’isse ti las bendet a barattu.

Nois ch’in gherra su ferru trattamus

in custu soletantu b’isperamus.

LII.

Cagliat su Re leadu da e piedade

e a mala gana, pensamentu gighet,

l’appagat sa rejone e umanidade.

Clorinda in debbadas pius no preghet,

hapan sa vida e hapan libertade.

A cust’ardida nudda li si neghet.

Chi siat pro giustiscia o pro perdonu

bonos o malos ti los do in donu.

LIII.

Tando che los isolvet fortunosu

est de Olindu fattu su destinu

chi pro attu de amore generosu

hat meressidu amore genuinu.

Prima in su fogu, como est già isposu,

prima fit reu cun s’amore in sinu.

Morrer pro amore haiat seberadu

pro no esser in vida separadu.

LIV.

Su Re chi est suspettosu et hat timore

de tanta fide, chi siat luttrina,

los esiliat, e a Olindu cun dolore

lu mandat fora da e sa Palestina.

Sos ateros cun furia e cun terrore

fora ‘e Jerusalemme los confina(t).

Ahi…comente lassat sos minores

chena babbos e mamas, chen’amore.

LV.

Disterru duru ca fora che mandat

sos sanos e i sos fortes de aspettu.

A sos betzos e a feminas cumandat

chi resten in ostaggiu e in aisettu.

Medas però in sa miscia si ch’andan

ca han bintu su timore e su suspettu.

Custos s’arruolana cun sos crociados

sa die chi in Emmaus sun’intrados.

LVI.

Emmaus, tzittade chi da breve istrada

est dai Jerusalemme separada,

e unu puru in calma caminada

partende chitto in sa manzanada,

a sas noe già bi faghet intrada,

a sos Francos sa cosa meda aggrada(t)

Da chi cominzat su sole a calare

sas tendas, Goffredu faghet prontare.

LVII.

Già preparados e no fit remota

sa giaresa ‘e su sole in s’oceanu,

cando duos, cun bestimenta ignota

benin, mustrende portamentu istranu.

Donz’attu insoro sa paghe denota(t),

che amigos benin a su capitanu.

Sun de su Re d’Egittu messazeros

cun seguitu regale e iscudieros.

LVIII

Unu est Alete, prima omine indignu

tra sas brutturas de sa pleba sortu,

ma de onore como est tantu dignu.

Faeddat bene, lusinghieru e accortu,

bene cuadu hat s’estru sou malignu,

bene fintadu su limbazu isoltu.

Bonu fraigadore de maneras

fattende accusas, simulat preghieras.

LIX.

Argante est s’ater’omine istranieru

chi andeit a sa corte d’Egittu

che satrapu guvernat parte ‘e imperu.

Altu de gradu a sa milizia iscrittu

inesorabile, impaziente e feru,

fortissimu in sa armas e in achittu.

Disprejat donzi Deu e repone(t)

in s’ispada sa legge e sa rajone.

LX.

Dimandana s’udienscia e a su cuspettu

de su capu Goffredu sun intrados.

In tronu miseru e bestire ischiettu

in cumpanzia de sos duces famados

l’agattan fieru e portamentu rettu.

Sos duos li ‘enzein presentados.

sinnu de onore li faghet Argante

che omine grandiosu e arrogante.

LXI.

Ma sa destra in su pettu, Alete pone

chinende a terra sa conca e s’isguardu,

e onorendelu a sa perfezione.

A modu sou, tramposu e guvaldu

cominzat tando a narrer su sermone

cun durches frases e tantu riguardu.

Sos Francos su discursu hana cumpresu

ca su limbazu insoro haian appresu.

LXII.

Dignadi tue, e nde siat dignu

ca faghes parte ‘e famosos eroes,

ca tenes prammas e ancora regnu,

istadi frimmu, ateros no nd’annoes,

su nome tou passadu hat già su segnu

de Gibilterra, tando no ti roes.

Puru in Egittu sa tua fama e s’arte

connoschen su valore in donzi parte.

LXII.

No ch’hat niunu in custu mundu notu

chi no connoscat cantu has valore.

Su Re, chi pro avaru est connotu

nde contat s’audacia e i s’ardore

cun manna ammirascione de isse e totu,

bantende ‘e te su ch’ateru hat terrore.

T’istimat su valore e volontariu

ti pregat pro chi no li sias contrariu.

LXIV.

Dai custa rejone iss’est ispintu,

s’amiganzia e sa paghe ti dimandat,

s’unucu mediu chi ghiet s’istintu

bidu chi atera fide bos cumandat,

c’hat intesu chi como ses cunvintu

e chi sas truppas a Sionne manda(s)

Prima chi proes aspra morte e resa

su Re nos mandat cun sa manu tesa.

LXV.

Cust’est propostu si ti dat cuntentu

chi ti frimmes in su chi como est tou

e a sa Giudea no dias turmentu

ne in sos logos de s’imperu sou.

Promittit chi det dare paghe e assentu

a custa terra, como fatta a nou.

Si umpare unudos sezis, su Persianu

cun su Turcu, no ch’han a ponner manu.

LXVI.

In pagu, tantas cosas has già fattu

e tantas nd’has cun dolore faddidu,

esercitos, tzittades has isfattu

attraessende istradas, favoridu

da e sa sorte, ispantu tue has fattu

aunende regnos chi t’han accudidu.

Però pro conchistare ateru imperu

custa ‘olta no nd’hapas isperu.

LXVII.

Pro tanta gloria tantu has arriscadu,

lassare s’arma como e cumbeniente.

Si atera gherra t’allargat s’istadu

no t’’enit gloria si tue ses binchente.

S’imperu e i s’onore conchistadu

perdes si custa olta ses perdente.

No andes a ti chircare s’iscuru,

pro s’inzertu no arrisches su seguru.

LXVIII.

A parrer de carch’unu, has sa pretesa

de tenner meda a longu sos achistos.

Su d’haer bintu sempre in donz’impresa,

sa troppa ‘ozza de noos conchistos

t’est sempre ‘ia che fiama attesa.

Ma sa zente sugetta a Deos mistos

ti ch’han a trainare in disaura

e sa paghe ted esser avventura.

LXIX.

Please follow and like us:
Published inTraduzioni

Sii il primo a commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *