Salta al contenuto

GERUSALEMME LIBERADA (Cantu segundu “9”)

LXXIX.

Non cherfas chi periglios e affannos

de custa gloria su Re si cunfortet

no ingannes sa fortuna chi a dannos

de ambos custa gherra bos esortet,

che navigante in marinos ingannos,

sas naves in seguros portos portet.

Ammainende sas ispartas velas,

como chi sun chietas e mavelas.

LXXX.

Alete finit d’haer faeddadu

e si- ghit de sos duces su cummentu,

cun pagu assensu ca han dimustradu,

chi no agradessin de su Re s’intentu.

Goffredu in cara sos suos hat miradu

cun attenzione e oju ben’abbertu.

Alete, chi attendiat a cuspettu,

de sa risposta fit in mannu isettu.

LXXXI.

Messazeru, tue has bene espostu

cun cortesia e minettosu invitu,

si su Re tant’istima m’hat repostu,

custu m’onorat e mi dat merìtu.

Pro cantu trattat su chi m’has prepostu

pro sa gherra, a paganos coscrittu,

deo ti rispondo giaru e francamente

leadicchela subitu dai mente.

LXXXII.

Su ch’hamus in custos annos suffertu

in donzi situ, a die e notte iscura

est pro chi siat su caminu abbertu

chi andat a sa Santa sepultura.

A Deus nostru totu hamus offertu,

chi siat liberu da e manu impura.

Hamus post’in arriscu tantu inzegnu

solu pro onorare s’Altu Regnu.

LXXXIII.

No pro ricchesa e avaros affettos,

nos hat fattu a s’impresa de guida.

Babbu nostru catzet dae sos pettos

sa peste chi in carch’unu s’annida(t),

nde suffrat chie hat attos infettos

e morzat cun velenu o bocchidura.

Ma a bortas, Deus cunvertit sos impuros

fattendelos pius moddes e pius puros”

LXXXIV.

Custa idea hat movidu e cunduttu

liberos de perigulu e impacciu.

Cust’apparinat monte e riu asciuttu,

istiu infriscat e iscardit ghiacciu.

Calmat su mare e pasat donzi fluttu,

a su ‘entu s‘est malu ponet lacciu.

Tando no b’hat ne muru nen fortesa

chi cun sa forza ‘e Deus no hapat resa.

LXXXV.

S’ardire nostru movet dai custu

no dai sas forzas o dai s’alimentu,

ne dai s’armada ne de cantu hat ‘ustu

Grecos e Francos, in cumbattimentu,

ma, cun sa fide ‘onz’unu restat sustu.

Deus nos dat pro ‘incher s’alimentu.

Chie lu difendet chenza ‘e lu ferire,

a Isse grascias podimus pedire.

LXXXVI.

Si Isse ‘e carchi aggiudu no nde brivat

pro falta nostra o pro giudisciu occultu,

chie est de nois chi sa morte ischivet

in su logu de su Cristus sepultu?

Morimus chen’invidia ‘e su chi vivet,

morimus onorende Deus e cultu.

No hat a rier s’Asia a custa sorte,

nen pianta, det esser sa nostra morte.

LXXXVII.

No crettas tue, chi fuemus sa paghe

ca la bramamus che donzi mortale,

no crettas tue, chi totu che traghe,

benzende a pattos no mi paret male.

Intro s’imperu sou b’est su tenaghe

de Giudea.Prite nd’hat cura tale?

Su regnu anzenu no tenzat afflittu,

e restet in su sou, ca nd’hat dirittu.

LXXXVIII.

Custa risposta che fritza mortale

su coro de Argante hat trapassadu,

s’ira che l’alzat in modu brutale.

Andende dai Goffredu, isse l’hat nadu:

Chie no cheret paghe, hapat su male

chi de penuria mai che nd’hat mancadu,

no atzettende paghe mi dimostras

chi no t’aggradan sas offertas nostras.

Please follow and like us:
Published inTraduzioni

Sii il primo a commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *