Salta al contenuto

MARIA FRESSADA

Chie l’ ischit pro ite, una orta, forsi cun su bonu intentu de nos fagher creschere ubbibientes e rispettosos, sos mannos nos che ponian in conca unu saccu de istorias timorosas e credenscias de pessonazos malignos,. Unu de cussos fit Maria Fressada.

In mente mia l’haia pinzellada comente un’istria, longa e rassa chi ‘essiada a de notte cun s’intentu de assucconare sa piseddina, cussa chi a s’iscurigada andaiana a comporare su latte in sas domos de sos pastores, e si baraddaiana pius de su solitu prima de torrare a domo.

Eo chi creia de no esser gasi timorosu, la timia a frea, tantu chi mi faghia preparare s’isterzu de su latte un’ora prima de s’intrinada pro timore de m’agattare a s’iscuru in sa carrera, e pius che ateru de no mi fagher piscare in unu tirighineddu in ue naraiana chi bi fit sa manu pilosa chi ‘onzi tantu nd’’essiat dai sa fogna, leaiat a su carcanzu su male capitadu e che lu trascinaiat in su pius profundu de s’inferru.

Pro custu, cando ancora sos pastores fini murghende, forsi a carchi ora de caminu da e ‘idda, eo fio già in sa janna de Tia Franzisca cun sa lametta in manu.

Si carchi ‘orta mi capitaiat de fagher tardu e fit già iscuru, che cuaia sa lamitta sutt’a sos pannos pro no mi nde faghere abbizare dai Maria Fressada, e a frusciulinu, fattende finta de nudda m’incaminaio.

Ma una die, malascione, crettesi de la ‘idere abberu. Fit una sera de cussas feas de mesu Sant’Andria, pius iscurigosa de su solitu, fit pioende e unu lampu sighidu subitu dai unu tronu mannu, m’agatteit propriu in su tirighineddu de sa manu pilosa, fattei unu brincu pro no che poner su pè in su tumbinu de sa fogna, mi s’istupponeit sa lamitta e de unu litru de latte si e no bi nde resteit una quarta. Sighesi ad andare a trottulinu e cando

boltesi su biccu, m’’idesi a paga distanzia una pessona longa, tota cuguddada cun una fressada in conca.

Milla mi… a Maria Fressada pensesi, e pro timore chi l’haeret acciappadu, de istintu che frundesi sa lamitta cun su pagu latte chi bi fit restadu, e currende che unu lepere mi ch’andesi a domo tantu assucconadu chi appena intradu mi falesi a frunda, robbas de bi restare siccu.

Appena mi passeit, mamma mi pregunteit de su latte e de ite fit suzessu. – Hapo ‘idu a Ma…ma…ria Fre…ssada – “ Già ses impreadu fizu meu, ti paret chi Maria Fressada, chi est morta dai pius de chent’annos nde la poniat in bidda dai Oschiri a pè

propriu pro assucconare a tie?” A sas pagas dies ischesi chi fit tiu Ciccu chi posca de ch’haer postu s’ainu in s’istalla, pro no s’infundere si fit postu in conca su bastu de sa sedda, chi mancu a lu fagher apposta fit una fressada ‘ezza.

Please follow and like us:
Published inRacconti

Sii il primo a commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *