Salta al contenuto

SA CATTEDDA RUJA

Paret faula, ma puru appende giradu su mundu in longu e in largu, sas cosas chi piusu e pro prima mi ‘enin a mente sun cussas de sa pizzinnia, naramus fin’ a sos deghesett’annos, cussos passados in Berchidda. M’ammento totu, comente fin sas carreras, funtana noa, cantareddu, sos frailes, su campusantu ‘etzu e puru sos ortos chi fini a giosso de su muraglione. Unu de cussos ortos fit de minnannu meu e no che passaiat die chi no bi falaia, siat pro li faghere cumpanzia, siat pro ite prima de intrare mi frimaio a osservare tiu Tzanu Brianda chi in sas carrera costruiat sos carros de linna.

Una die arrivesi a s’ortu chi minnannu meu no fit ancora arrividu, mi seesi in s’oru de sa balza a pes a modde e mi ponzesi a fagher merenda cun mesu pane ladu e unu bicculu de sartitza chi m’haiat dadu mamma. In su mentre s chi fio mandighende, mi

abbizzesi chi a una deghina de metros dai me, b’haiat una cattedra ruja chi cun duos ojos vispos m’abbaidaiat cun amore. L’imbolesi unu bicculu de pane chi mancu arriveit a toccare terrinu chi giàl’haiat leadu a bolu. Unu bicculu de pane e unu petziteddu de sartitza a sa ‘orta, a sa fine no mi nde resteit mancu una fricchinida. Unu pagu a sa olta

sa catedda mi s’accurzieit, si lasseit carignare e issa puru incominzeit a mi liccare sas manos e i sas ancas.

Minnannu meu arriveit chi mancu eo l’haia seradu abberzende sa jaga, e cando

bideit sa cattedda li ‘etteit duos isbriones e mischina, in battor e battor otto, attraessande una ‘irada de lattucca e una de pistinaja andeit a s’accusciare sutta a sas piantas de sas pupusas. “ No nde scherzo de roba anzena in s’ortu, mi chi siat sa prima e s’ultima orta”. “ A sa sola est bennida , no so istadu ‘eo a nde l’attire”, li nesi.

[ Minnanu meu no fit gasi pascenscile, tantu chi mamma mia e sos ateros fizos puru esssende cojuados e cun fizos già mannos, ancora lu timiana a frea].

S a die sighente mi ch’andesi a s’ortu ancora primu de su solitu cun s’isperanscia de b’agattare cussa catedda. Posca de unu paju de minutos chi fio arrividu, mi si presenteit iscoittende, licchendemi e fattendemi milli festas, mi brincheit in bratzos.

[ Puru sa orta, sa merenda mia si la pappeit tot’issa]. Cando intendeit sa jaga chi si fit abberzende ca fit bennidu minnannu, che lampu si che fueit e s’andeit a cuare in su solitu logu, sutt’a sas pupusas. Fit abbista e cando ‘idiat chi minnannu fit abbasciadu o giradu, osi puru fit abbende o zappitende, issa si nde pesaiat e m’abbaidaiat cun cuddos ojos languidos, torrendesi a cuare cando minnannu si ‘ortaiat o finiat de faghere su chi fit fattende. Cust’istoria dureit pro paritzos meses, tantu chi ‘eo pro la sustentare fia custrintu a furare in domo petzos de lardu, sartitza e pane e ateras cosas, e una orta puru una costiglia, de cussas chi una orta si poniana intro de una cascetta, carrarzada de sale.

Ass’improvvisu una die no la idesi piusu, li frusciaio e la faeddaio, nudda si che fit andada. Passeini unu paju de meses e cando eo mancu pius bi pensaio, una sera l’agattesi accurzu a sa balza, e appena m’’ideit cun unu brincu mi torreit in bratzos.

Fit romasa chi pariat un’ischeletro e abbaidende sas tittas pendulone comprendesi subitu chi haiat criadu. Sa cattedda brincheit a terra , incominzeit ad attoccare e a si che istejare boltendesi onzi tantu pro mi faghere a comprendere chi la devio sighire. La sighesi brinchendeche su muru de s’ortu e peri unu tirighinu chi passaiat accurzu a sas cherinas de sos Sauccheddos e giumpende unu trainu chi mi paret chi falaiat da e su riu Tzocculu, in fattu a issa ch’intresi in una tanca e posca de duos o treghentos metros, sa cattedda si frimmeit , m’abbaideit e ch’intreit intro de una tuppa de chessa. Nd’’esseit posca de carchi minutu cun unu cattedduzzu in bucca chi lasseit accurzu a sos pes mios.

Abbaidesi intro sa tuppa e nde ‘idesi atteros battoro. Cun delicadesa torreit a leare su cattedduzzu in bucca, cussu chi m’haiat mustradu e che lu giutteit in un’atera tanca distante una chentina de metros e che lu ponzeit intro de un’atera tuppa. Cando torreit a leare sos ateros, eo già nde los haia ‘ogados , issa nde leeit unu e sos ateros trese los leesi eo e bi che los giuttesi a su logu nou chi s’haiat seberadu.

Pro pius de una chida onzi die e a s’accua andaio a li fagher visita e a li giughere su mandigu. No bos conto sas festas chi mi faghiat onzi orta , ma una bella die accurziendemi a sa tuppa, bidesi sa cattedda corcada, isconsolada e cun sos ojos bascios. La carignesi e abbaidesi intro sa tuppa, sos catteddos no bi fini piusu. Forsit carchi matzone o carchi fizu de b……bi los haiat leados. A cussu puntu pensesi de che la giughere a Meriagros in sa ‘inza de babbu e leendela in bratzos mi fattesi cussos battoro chilometros. Li preparasi una cuccia in sa baracca de sos attrezzos de tribagliu, la prendesi a sa lena cun unu cannaittu e andesi a bidda pro li torrare a battire abba e carchi cosa de mandigare.

In sa inza istaiat comente in unu chelu e totu li cheriana ‘ene, ma cando bidiat a mie pariat chi ‘essiat fora de sinnu dai sa cuntentesa.

Haia deghesett’annos e carchi mese cando lassesi su tribagliu de panatteri pro m’arruolare volontariu in sa Marina Militare, sa cattedda no isco cantos nd’haiat, de seguru pius de deghe. Onzi olta chi iscriia a sos mios , raramente m’ismentigaio de pregustare de sa cattedda. Una orta m’iscrieini chi dai cando fia partidu, guasi no si nde pesaiat piusu, istaiat dies e dies corcada e si nde pesaiat solu pro mandigare e pro buffare carchi ticcu de abba.

Passados ses meses dai sa partenscia mia, a Pasca de Nadale benzesi a bidda pro sa prima orta in licenza. In s’istazione no b’agattesi su pullminu de Asara e a pè a pè mi tucchesi cun s’intentu de passare prima in Meriagros. Fattende a truncadura arrivvesi a sa inza e prima acora de che brincare sa chijura intendesi sa cattedda attocchende e currende a sa parte mia comente unu fulmine, mi gireit in tundu tre o battor bortas e cun unu brincu mi nd’’enzeit in bratzos. L’intendia su coro chi li tzoccaiat forte chi mai l’haia intesu in cussu modu. Mi l’istringhesi carighendela e in su mentres m’abbizzesi

chi su coro li si fit frimmadu bettende unu paju de debiles lamentos. Mi morzeit in bratzos, mischinedda, morta forsi ca no li rezzeit su coro pro sa troppa cuntentesa.

Cando passo in su cuzolu de su capittale de sa inza, in ue che l’interresi, ancora oe chi sunu passados barant’annos, no nde poto fagher a mancu de mi frimmare un’iscuta

e de ammentare cun amore cussa cattedda ruja.

Please follow and like us:
Published inRacconti

Sii il primo a commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *