Salta al contenuto

S’AVEMARIA DE ANDRIA

In cussas pagas bortas chi ando a sa ‘idda mia, una orta a s’annu, si totu m’andat bene, de sovente mi capitat de faghere carchi brutta figura cun carchi unu. Infattis paritzas bortas m’est capitadu de mandare sos saludos a carchi unu chi fit già mortu dai meda. Pro evitare de bi la sighire, in custos annos però, hapo postu in attu una istrategia tota mia, chena dare infadu a niunu e pro evitare a sighire a dare carchi dispiaghere a su parentadu de sos estintos.

Mi che ando a su campusantu e posca de haer pregadu in sa tumba de sos parentes chi pius mi fini caros, perdo unu paju de oras e mi passo totas sas tumbas, assumancu in custu modu mi documento dendemi sa possibilidade de no torrare a sbagliare. Guasi pro onz’unu de cussos mortos, giovanos o no chi siana, no manco de haer carchi ammentu si in vida los haia connottos.

Pro esempiu s’annu passadu m’est capitadu de mi frimmare accurzu a su loculu de

unu pessonazzu chi, puru happende carchi visciu, comente a totus, fit, pro cantu nd’hapo ammentu, un’omine amorevole , sinzeru e semplice. Su sambenadu como no mi ‘enit a mente, ma su lumine emmo: Andria – Andria Tula. Cust’omine puru no appende s’ingarrigu ufficiale, a parte unu de su cale fit mastru, “ campanaju”, fit sempre presente pius che ateru a sos funerales. No b’haiat bisonzu mancu de lu faeddare cando suzzediat carchi morte; puru si custa capitaiat da e unu mamentu a s’ateru, isse lassaiat totu , cumpresu su trabagliu, e si presentaiat in sa domo de s’estintu pro dare su primu cunfortu. Posca faghiat tot’isse: avvisare su preideru, sonare sas campanas, preparare sa cheja, avvisare sa ‘idda pro s’ora de su funerale, dare una manu a fagher su fossu, aggiuare a che giughere su baule a su campusantu, a lu tentare e a che l’interrare. “ E ue s’agattat a tempos de oe, unu comente a corzu Andria?”. In cambiu atzettaiat volentieri su chi li daiana e carchi tazza de ‘inu chi buffaiat a sa salude de sos bios e pro ammentu de s’anima chi fit bennida a mancare.

Tribagliaiat a sa zorronada, cando nde li ‘assiat, ma no fit rara sa orta chi fit impignadu in carchi cantiere de ispedrighinamentu o de imbuschimentu. Dai su tribagliu mancaiat solu su lunis e tres o battoro dies posca de sa festa de Santu Sabustianu, de Pasca de Abrile e de Nadale. Su motivu fit chi si li unfiaiat un’anca

solu in cussas occasiones. Cando custu capitaiat, sigomente fit su campanaju pius bravu chi s’agattaiat in bidda e cando fit carchi ateru a lu sostituire, a su primu toccu de s’avemmaria, sa zente s’abbizzaiat subitu si s’anca de Andria si fit unfiada si a sonare fit carch’ateru.

Andria haiat unu modu totu sou; prima abbiaiat sa campana manna pianu pianu cun tres o battoro tiradas carculadas, in modu chi su pirone s’andaiat a movere paris a sa campana e si manteniat a peumbu in mesu, chena toccare in nisciuna parte, posca, cun unu paju de tiradas pius fortes che faghiat ‘olare alta sa campana chi guasi arrivviat a resentare sos tirantes de sa punta de su campanile. A cussu puntu su pirone perdiat s’echilibriu, s’abbiaiat a su contrariu e toccaiat su primu colpu, siccu e forte, tantu forte chi fit comente unu colpu a su coro pro sa zente chi l’intendiat a s’improvvisu. Posca de cussu sighiana totu sas ateras.. Sighiat sa mesana cun toccu mancu grave, e subitu attaccaiat cun sa campana minore de sonu armoniosu e cristallinu.

Già b’haiat de las intendere totas tres umpare; robas de premiu internazionale. Sa populascione cando intendiat cussu cunzertu, lassaiat totu su chi fit fattende, e chie in piatta, chie in sa carrera o accerada, si godiat sas melodias de Andria.

Cando falaiat dai su campanile, istraccu e sueradu, b’haiat sempre carchi unu chi lu cumbidaiat in su tzilleri de Antoni Pala. Carchi orta ch’’essiat a una mina niedda, e cudd’anca malaitta cominzaiat a dare fastizu.-

Please follow and like us:
Published inRacconti

Sii il primo a commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *