Salta al contenuto

SU ‘ATTU ‘E CACCIONE

Minnanna mia, Michela Rau fit prodiga, de bonu coro e sempre pronta a contare istorias antigas a sos nebodes, carchi una de custas istorias tramandadas a issa puru dai sos betzos. Ischende chi fia meda coriosu e cun tanta ozza de ischire, no bi cheriat meda a li fagher incominzare su contu, puru si como creo chi in mesu bi poniat carchi inbentu sou, solu pro su gustu e cun s’intentu de imbellire s’istoria. Una die pioia, accurzu a sa ziminea mi conteit cussa de su ‘attu ‘e Caccione.

“Proite li naraiana Caccione a unu zertu Giuanne Battista Fae, no ti l’isco narrere, isco solu chi fit poveru chi pius poveru no si podiat, pagu carculadu da e sa zente, campaiat a colpos de pedule in una domitta de muru a siccu a sas partes de Funtana Inzas e s’unicu cunfortu e cumpanzia chi haiat fit unu ‘attu. Guai a chie bi lu toccaiat ca fit capaze de calesisiat cosa pro difendere cuss’animale a isse tantu caru. Naraiant chi onzi manzana si giraiat sa ‘idda pro pedire alimentu de che frundire, pro sustentare su ‘attu. Custu ‘attu nachi fit tantu rassu e mannu chi paret chi pesaiat pius de deghe chilos. Est giaru chi si carchi cosa ancora ‘ona li daiana, cussa serviat pro tattare puru a isse.

Custu suzzediat a sa fine de sa guerra de successione ispagnola, cando in s’isola leeit pes su partidu de ispirascine filo austriacu chi cun su trattadu de Utrecht [1713], sa

Sardigna isteit assignada a s’Austria, ma posca de s’iniziativa ispagnola de su Cardinale Alberoni, cun su trattadu de s’Aia de su [1720], sa Sardigna passeit in manos de Vittoriu Emanuele II de Savoia. Si puru dureit solu sette annos su dominiu austriacu, istein annos de carestia e sa giustiscia fit tantu accanida chi a bortas bastaiat una ojada male dada a sos Asburgicos, chi ti che cravaiana in galera chena mancu ‘e ti prozzessare. De ladros e de bandidos, s’isola fit barria e s’impignu primariu fit cussu de ponnere unu pagu de ordine in totas sas cussorzas.

E isteit gasi chi Giuanne Battista Fae, una notte si che tzaccheit intro su comasinu de Pedru Paulu ‘e Sini e bi fureit una berritta piena de pomo ‘e terra, duas busciaccas de mendula e una perra de lardu. Carchi unu li ideit e curreit subitu a sa giustiscia pro dennunziare su fattu e pro leare sos battoro soddos de ricumpenscia. B’hat de narrere chi guasi niunu si fidaiat de s’ateru ca totu faghiana s’ispia, e sos regnantes cumpensaiana custos cun carchi francu.

Appuradu su fattu, Caccione benzeit cundennadu a ses meses de reclusione, ma isse no si ponzeit tantos problemas ca bene o male pro ses meses podiat campare a pane e abba, su problema fit su ‘attu. Prima de ch’esser truvadu dai sa giustiscia, pieneit una labia manna de abba, imboleit in terra totu s’alimentu chi haiat in domo e cunsiderende chi cussa domo fit piena de sorigarzos, penseit chi pro ses meses su ‘attu bi la podiat pitzigare. Frisceit sa janna e a piantu postu e ammenettadu tuccheit pro iscontare sa prejone. Finida sa pena torreit a domo isperansciosu de agattare su ‘attu ancora in bonas condiziones de salude, e chirca chi ti chirca, sutta su lettu, corrarzadu cun una fressada , b’agatteit battor ossos imboligados cun sa pedde, malandadu e lizeru che i una puma chi a istima det’haer pesadu si o no una libbera. Ma su ‘attu haiat resistidu a sa morte e meraculu ‘e sa sorte fit ancora ‘iu.”

Ancora a tempos de oe in Berchidda, faeddende de carchi unu chi si la passat male, si narat:[ Una die o s’atera l’hana a agattare che i su ‘attu ‘e Caccione].

Please follow and like us:
Published inRacconti

Sii il primo a commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *