Salta al contenuto

SU MASTRUASCIA AGGANZADU

SU MASTRUASCIA AGGANZADU

(Pro riere)

M’hana contadu, no m’ammento chie

e si abberu fit, no l’isco mancu,

forsi fin solu contos de s’istancu

de carigajos e de fantasia.

Chi in una ‘idda, forsi fit sa mia

b’haiat unu fine mastru ‘e ascia

chi die e notte sempre a conca bascia

istàiat cun serras e marteddu.

De matzucca mastru e de iscalpeddu

pure de attesu beniat chircadu

tantu fit bravu, ‘onu e abbessiadu

in su dare valore a sa materia.

Pro ateru, biviat in miseria

ca corzu a isse fit tant’agganzadu,

potende, no haiat mancu mandigadu

e donzi ‘alanzu in domo remoniat.

In donzi giassu che lu cuaiat

e cando donzi ‘orta haiat bisonzu

sa domo sua poniat a molinonzu

ortulende calascios e tramatta.

Cun su ganzu fit sempr’a cumbatta

e puru appende ‘ozza ‘e s’isposare

no si cherfeit mai cojuare

pro no ispartire in duos su suore.

Tota sa vida in penas e timore

passeit, fin a cando s’ora estrema

l’haiat asciuttadu sa carena

comente unu muntone de asciuzza.

Siccu che linna in cavanos e buzza

prima chi ‘enzat sa vida a su vagliu

fatteit cun arte s’ultimu tribagliu

de su baule sou in linna ‘e nughe.

E no s’ismentigheit de sa rughe,

su lumine già iscrittu, e sambenadu,

intro sa cascia posca s’est corcadu

istudende però, primu sa lughe.

Please follow and like us:
Published inPoesie in lingua Sarda

Sii il primo a commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *